Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Sáng 11.05.2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (SIBA GROUP) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, tại khách sạn REX Sài Gòn.

 

Đại hội đồng Cổ đông của SIBA GROUP với sự tham dự của 45 cổ đông đại diện cho 21.540.500 cổ phiếu (tương đương 86,16% cổ phiếu có quyền biểu quyết), các đại biểu, khách mời và đối tác chiến lược. Mục đích của Đại hội 2023 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2023.

Một số nội dung chính tại Đại hội như sau:

Đại hội bắt đầu từ 08h30, Bà Lê Thị Xuân Đức đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty.

Bà Lê Thị Xuân Đức đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

 

- Ông Nguyễn Văn Phú – Chủ tịch HĐQT trình bày “Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023”.

Ông Nguyễn Văn Phú – Chủ tịch Hội đồng Quản trị SIBA GROUP

 

- Ông Nguyễn Văn Đức – Tổng Giám đốc trình bày: “Báo cáo của Ban TGĐ về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023”

Ông Nguyễn Văn Đức – Tổng Giám đốc SIBA GROUP

Liên tục chương trình:

- Bà Lê Thị Xuân Đức trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022”

- Bà Hà Thị Ngọc Sơn – Kế toán trưởng trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2022;

+ Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022;

+ Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;

+ Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

 

- Ông Phan Lê Hoàng Trung – Phó Tổng Giám Đốc trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình số 08/2023/TTr-BKS của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023;

+ Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan thực hiện trong năm 2023

+ Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu;

+ Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh;

+ Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc ban hành mới Quy chế nội bộ quản trị Công ty;

 

Trong Đại hội, Ban Tổng Giám đốc của SIBA GROUP đã có những báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể SIBA GROUP đạt doanh thu thuần hơn 4000 tỷ đồng một kết quả khả quan trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới nhiều biến động. Về chiến lược phát triển và định hướng của công ty trong thời gian tới,  SIBA GROUP đặt ra nhiều mục tiêu lớn, trong đó dự kiến năm 2023 quy mô doanh thu được dùy trì mức trên 4.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 60 tỷ (tăng 59,52% so với năm 2022).

Ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch Siba Holdings - Thành viên Đoàn chủ tọa giải đáp thắc mắc của Cổ đông

 

Ông Nguyễn Văn Đức - Tổng Giám đốc SIBA GROUP giải đáp thắc mắc của Cổ đông

Sau hơn 7 năm hình thành và phát triển, SIBA GROUP đã gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật, uy tín và vị thế ngày một nâng cao. Với những tiềm lực sẵn có, SIBA GROUP sẽ  mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại những lợi ích bền vững cho cổ đông và góp phần phát triển kinh tế quốc gia.

← Bài trước Bài sau →